drive83

Nieuws (BE)

Nieuws (NL)

 

Reglement

 

Badmintonvereniging "DRIVE '83" - Groot-Lanaken

 

Reglement van inwendige orde

 

 

Hoofdstuk 1 : Benaming, zetel en doel

 

Art 1. : De vereniging is genoemd (Lanakense) Badmintonvereniging Drive '83.

Art 2. : De vereniging werd opgericht op 2 juni 1983.

Art 3. : De zetel is gevestigd op het adres van het secretariaat.

Art 4. : De vereniging heeft tot doel het beoefenen van de badmintonsport en de daartoe geschikte
           lichaamsoefening mogelijk te maken zowel op competitief als recreatief vlak.

Art 5. : Het adres van het secretariaat en de voorzitter moet steeds een Belgisch adres zijn.

 

Hoofdstuk 2 : Bevoegdheid en verplichtingen bestuur

 

Art 1. : Het beheer van de vereniging is toevertrouwd aan het bestuur.

Art 2. : Het bestuur is samengesteld uit leden, die door de algemene vergadering worden verkozen voor een duur
           van 3 jaar.

Art 3. : Het bestuur moet minstens uit 3 en ten hoogste uit 9 personen bestaan, en minstens 6 maal per jaar
           vergaderen op uitnodiging van secretaris of voorzitter.

Art 4. : Men is verplicht ten allen tijde te vergaderen, wanneer zulks in het belang van de vereniging vereist schijnt.

Art 5. : Jaarlijks mogen slechts 3 bestuursfuncties vacant worden.

Art 6. : Het bestuur is bevoegd in alle materies die niet uitdrukkelijk onder de bevoegdheid van de Algemene
           Vergadering vallen.

Art 7. : De leden van het bestuur nemen geen persoonlijke verplichtingen op zich ten opzichte van de vereniging
           en haar verplichtingen, of ten aanzien van derden.

Art 8. : De secretaris of de voorzitter stelt de agenda van de bestuursvergadering op. Elk bestuurslid kan punten
           aan deze agenda toevoegen.

Art 9. : De secretaris moet het bestuur samenroepen binnen veertien dagen als twee leden van het bestuur daar
           schriftelijk om vragen.

 

Hoofdstuk 3 : Besluitvorming van het bestuur

 

Art 1. : Een verkozen bestuurslid verliest automatisch zijn mandaat na 3 ongewettigde afwezigheden.

Art 2. : Het bestuur kan niet beslissen indien de meerderheid van zijn bestuursleden niet aanwezig is.

Art 3. : Er wordt naar gestreefd beslissingen in globaal akkoord te nemen. Mocht dit niet mogelijk zijn, zal er
           gestemd worden. Alleen bij een volstrekte meerderheid mag een beslissing genomen worden. De wijze
           van stemmen wordt bepaald door de voorzitter.

Art 4. : Mocht tijdens het mandaat van een bestuurslid zijn plaats vrijkomen, door ontslag of overlijden, kan het
           bestuur een plaatsvervanger aanduiden tot de volgende Algemene Vergadering.

Art 5. : Het bestuur kan een of verscheidene leden belasten met toezicht op de rekeningen, en elk lid van de
           vereniging kan op elk ogenblik inzage vragen in de kastoestand, mits deze aanvraag redelijk is.

Art 6. : In geval van ontbinding van de vereniging zal het netto actief overgemaakt worden aan een soortgelijke
           vereniging, aan te duiden door de ontbindende vergadering.

Art 7. : Bestuursleden die tijdens hun mandaat een nonchalance aan de dag leggen, waardoor het bestuur als
           zodanig niet bij machte is de vereniging naar behoren te beheren, zullen op grond van hoofdstuk 4 art 2
           en 3 door de overige bestuursleden beboet, geschorst of geschrapt worden. Het bestuur kan in deze zaak
           alleen dan een beslissing nemen, nadat het bestuurslid in kwestie ter verantwoording geroepen werd en
           gehoord werd.

 

Hoofdstuk 4 : Verplichtingen van de spelers en andere leden

 

Art 1. : Alleen het bestuur is bevoegd leden aan te nemen of te ontslaan.

Art 2. : Bij de aanvaarding van een nieuw lid gaat het bestuur ervan uit dat deze persoon :
           - zich verbindt tot alle wetten en besluiten betreffende de bedrijvigheid van de vereniging te eerbiedigen
           - zich in alle omstandigheden naar de voorschriften van het reglement van inwendige orde zal gedragen
           - niets in het werk stelt qua handelingen dat de belangen van de vereniging in het gedrang brengt of zelfs
             schaadt.

Art 3. : Als een lid niet aan zijn verplichtingen, zoals onder hoofdstuk 4, art 2 beschreven staat, kan voldoen,
           kunnen straffen in de vorm van boetes, schorsingen en schrappingen opgelegd worden. Deze straffen
           kunnen door het bestuur slechts dan uitgesproken worden, als het lid in kwestie werd opgeroepen
           om gehoord te worden.

Art 4. : Ieder lid is vrij zich uit de vereniging terug te trekken door zijn ontslag aan te bieden. Om een lid uit de
           vereniging te kunnen sluiten, te kunnen schorsen of te beboeten, zal het bestuur aannemen dat deze
           persoon :
           - de voorschriften van het reglement van I.O. niet naleeft
           - van klaarblijkelijk wangedrag blijk geeft
           - door zijn handelingen de belangen van de vereniging in het gedrang brengt.

Art 5. : Indien een lid betaalt, stemt dit lid in met de reglementen van inwendige orde.

 

Hoofdstuk 5 : De Algemene Vergadering

 

Art 1. : De verplichte Algemene Vergadering zal gehouden worden op het eind van elk lopend seizoen, d.w.z. in de
           maand mei of juni.

Art 2. : Tot de bevoegdheid van de Algemene Vergadering van de leden behoort :
            - verkiezen van het bestuur
            - veranderingen aan het reglement van inwendige orde
            - het verlenen van goedkeuring aan aktiviteitenverslag, rekeningen en begroting door het bestuur over het
              afgelopen jaar voorgelegd
           - ontbinding van de vereniging.

Art 3. : Alle spelende leden en werkende leden zijn stemgerechtigd op de A.V. volgens het principe : elk lid heeft
           een stem.

Art 4. : Een lid dat niet aanwezig kan zijn, kan een schriftelijke volmacht geven aan een ander lid mits deze
           volmacht gedateerd en ondertekend is door beide betrokken leden en voor het begin van de A.V. aan
           voorzitter of secretaris overhandigd werd.

Art 5. : De A.V.is regelmatig samengesteld hoe groot het aantal aanwezigen ook zij en wordt voorgezeten door de
           voorzitter. Alleen om tot ontbinding van de vereniging over te kunnen overgaan moet twee derde van de
           leden aanwezig zijn.

Art 6. : Beslissingen worden genomen met twee derde meerderheid.

Art 7. : Elk lid kan zich voor een vacante plaats kandidaat stellen.

Art 8. : Stemming gebeurt bij handopsteken of naamafroeping, of als de voorzitter of de helft van de aanwezige
           leden zulks verlangt zal er geheim gestemd worden.

Art 9. : Bij het tellen der stemmen wordt de voorzitter of de secretaris bijgestaan door twee door het lot aangeduide
           leden van de A.V.

 

Opgemaakt 07/1993 van versie 07/1992, van verbeterde versie 10/1983

 
 
 
 
 

Joomla Templates by Joomla51.com